Ordbok

Följande är en lista över krångliga begrepp och förkortningar som kan dyka upp på SM eller andra sammanhang på sektionen.

Acklamation
Röstning & Val

Röstning genom “ja”-rop.

Ackumulerad
Ekonomi

Gradvis ökning i mängd över tid.

Adjungering
Formalia

När en person ges rättigheter i ett sammanhang som de annars saknar, Oftast gäller det närvaro-, yttrande- eller yrkanderätt.

Ajournering
Mötesinnehåll

Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll.

AN
Förkortningar

Aktivitetsnämnden

Ansvarsfrihet
Formalia

Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet. Ansvarsbefrielsen innebär rättsligen att föreningens eller företagets inte längre har rätt att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag.

Balansrapport
Ekonomi

Rapport över tillgångar och skulder för en viss period, ger en mer ögonblicksbild än resultatrapporten.

Bordlägga
Mötesinnehåll

Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte.

Budget
Ekonomi

En prognos för framtida ekonomiska intäkter, utgifter och likviditet.

CtyreLsen
Sektionen

CL-Sektionens styrelse

Delegera
Formalia

Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan.

Entledigande
Formalia

Att en förtroendevald lämnar sitt uppdrag innan mandatperiodens slut. Oftast har personen i fråga själv begärt att bli entledigad från sin post.

Föredragningslista
Mötesinnehåll

Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet.

Försöksvotering
Röstning & Val

Röstning genom handuppräckning.

Förtroendevald
Sektionen

En person som har fått ett officiellt uppdrag inom någon av verksamhetens nämnder eller övriga uppdrag. Personer med uppdrag inom sektionsföreningarna räknas dock inte till sektionens förtroendevalda.

Interpellation
Mötesinnehåll

Skriftlig fråga till förtroendevald som ska få skriftligt svar.

Justera
Formalia

Att kontrollera och godkänna ett protokoll.

Justeringsperson
Formalia

Person som utses för att justera protokollet efter mötet.

Jämka
Formalia

Att slå ihop sitt förslag med ett annat.

Jävig
Formalia

Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut.

KF
THS

THS Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ. Varje sektion väljer ett antal representanter till Kårfullmäktige, som är det forum där sektionerna möts och beslutar om övergripande gemensamma frågor samt delar med sig av egna frågor och erfarenheter från sektionerna. Det är Kårfullmäktige som beslutar om THS stadgar och verksamhetsplan. Det är även Kårfullmäktige som förrättar val till kårstyrelsen, kårledningen och kårens andra centrala verksamheter.

KL
THS

Kårledningen eller KL består av studenter som arbetar hel- eller deltid på THS som arvoderade under ett års tid. Kårledningen ansvarar för den centrala och gemensamma verksamhetens genomförande. Varje medlem i THS Kårledning ansvarar för vissa frågor, och gemensamt ansvarar de för den löpande verksamheten. Det är dessutom THS Kårledning som samordnar och förankrar den centrala verksamheten hos sektionerna.

Konto
Ekonomi

En etikett över ett område inom verksamheten där kostnader och intäkter bokförs.

KP
THS

Kårpresidiet eller KP består av Kårordförande och Vice Kårordförande på THS. Kårpresidiet räknas till både Kårledningen (KL) och Kårstyrelsen (KS).

KS
THS

THS Kårstyrelse, även kallad KS, är THS högst verkställande organ och ansvarar för THS långsiktiga och strategiska arbete. Styrelsen ansvarar även för att samordna och förankra THS övergripande frågor och verksamhetsområden som har bestämts av Kårfullmäktige, och som verkställs av THS Kårledning.

KårX
THS

Kårexpeditionen är receptionen i Nymble.

Likviditet
Ekonomi

Ett mått på en organisations kortsiktiga betalningsförmåga, dvs. finansiella medel som vi har tillgång till i stunden.

Motion
Mötesinnehåll

Ett skriftligt förslag från en medlem.

Motionssvar
Mötesinnehåll

Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion.

NN
Förkortningar

Näringslivsnämnden

Nominera
Röstning & Val

Att ge förslag på person.

Nämndaktiv
Sektionen

En person som inte håller en förtroendevaldspost men bidrar aktivt i någon av sektionens nämnder.

Ordningsfråga
Mötesinnehåll

Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet.

PAS
Förkortningar

Programsansvarig student

Plädera
Mötesinnehåll

Att tala för något.

Proposition
Mötesinnehåll

Ett skriftligt förslag från styrelsen.

Propositionsordning
Mötesinnehåll

På vilket sätt förslagen ställs mot varandra.

Protokoll
Formalia

De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet.

Protokollsanteckning
Formalia

En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet.

Replik
Mötesinnehåll

Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande.

Reservation
Röstning & Val

Meddelande att man inte står bakom ett beslut.

Resultatrapport
Ekonomi

Rapport över intäkter minus kostnader för en viss period, visar vad pengarna har gått till och hur mycket som gått åt.

Revision
Formalia

Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper.

Revisionsberättelse
Formalia

Revisorernas redogörelse för sin revision.

Röstlängd
Röstning & Val

En lista över de som får rösta.

Rösträknare
Röstning & Val

Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning.

Sakupplysning
Mötesinnehåll

En ordningsfråga som man använder sig av om man vill tillföra ett möte en upplysning. Upplysningen skall inte spegla talarens ståndpunkt utan endast tillföra fakta.

Sluten omröstning
Röstning & Val

Anonym röstning

SN
Förkortningar

Studienämnden

SNO
Förkortningar

Studienämndens ordförande

SSO
Förkortningar

Studerandeskyddsombud

Streck
Mötesinnehåll

Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut.

Talarlista
Mötesinnehåll

Lista över de som begärt ordet.

Tidsbegränsning
Mötesinnehåll

Beslut om en viss talartid vid diskussion.

UBBE
Förkortningar

Utbildningsbevakare

Urnval
Röstning & Val

En valprocess där röstberättigade medlemmar kan rösta på kandidater inför ett SM genom att lägga en valsedel i en valurna. Se mer i reglemente §4.2.

Valberedning
Röstning & Val

Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval.

Valkrets
Röstning & Val

En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling. Nyttjades för valet till Kårfullmäktige fram till hösten 2022.

Votering
Röstning & Val

Omröstning

Yrkande
Mötesinnehåll

Förslag

Äskan
Ekonomi

En officiell förfrågan av pengar som inte ingår i budgeten.